Повик за собрание на акционери 2019

Врз основа на член 27 од Статутот на Акционерско друштво, фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА Скопје, a во врска со членовите 383, 384, 387 и 388 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на АД ЕВРОПА Скопје  објавува

 

П О В И К

до акционерите за учество на Собрание на акционери на АД ЕВРОПА Скопје.

Собранието ќе се одржи на  6 мај 2019 година (понеделник) со почеток во 12 часот во просториите во седиштето на друштвото на ул.808 број 8 во Скопје.

За Годишното Собрание на акционери на друштвото се предлага следниот

 

ДНЕВЕН РЕД

 

l Процедурален дел:

1.Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери ;

2. Избор на Претседавач на Собранието ;

3. Избор на записничар (записникот ќе го води нотар) ;

4.Усвојување на Дневен ред;

 

ll Работен дел:

5. Усвојување на Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 30.4.2018 година.

[прилог: Записник]

6. Разгледување и усвојување на Извештајот за економско и финансиската ревизија на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2018 година изготвен од страна на ревизорската куќа Б и Љ.

[прилог: Извештај]

7. Разгледување и усвојување на Консолидирани финансиски извештаи на групата ЕВРОПА за деловната 2018 година ревидирани од страна на ревизорска куќа Б и Љ.

[прилог: Извештај]

8. Разгледување и усвојување на Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2018 година.

[прилог: Годишна сметка]

9. Разгледување и усвојување на  Консолидирана годишна сметка за групата ЕВРОПА за деловната 2018 година.

[прилог: Консолидирана годишна сметка]

10. Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје во периодот од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година.

[прилог: Извештај]

11. Предлог Одлука за распределба-употреба на добивката.

12.  Предлог Одлука за определување на износ и датуми за исплата на дивиденда.

13. Разгледување и одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на друштвото во 2018 година.

[прилог: Извештај]

14. Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори во 2018 година.

15. Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година.

[прилог: Извештај]

16. Назначување на ревизорско друштво за ревизија на работењето на друштвото за 2019 година.

Дополнување на дневен ред

17. Предлог одлука за избор на член на Одбор на директори

Предлог одлука за избор на член на Одбор на директори

 

 

Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото Собрание е должен да го пријави своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се достават до АД ЕВРОПА Скопје ул. „808“ бр. 8  Скопје.

Секој акционер може да овласти, со полномошно свој полномошник на Собранието, со давање на полномошно во писмена форма.

Акционерот треба во писмена форма веднаш да го извести друштвото за секое дадено полномошно. Акционер кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното. 

Полномошникот може да гласа по сопствена определба но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното, освен во случај ако полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на Друштвото и ЗТД. Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин определен со Статутот и ЗТД.

Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на нови точки доставено во писмена форма до Одборот на директори на друштвото, со приложено образложение за предложената точка, како и да предложат усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред, а сето тоа во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на овој повик.

Акционерите можат да поставуваат прашања до друштвото за точките од дневниот ред во рок од 8 дена од денот на објавувањето.

Материјалите и документите подготвени за Собранието како и дополнителните информации согласно Законот за трговските друштва, се достапни на акционерите, секој работен ден во просториите на седиштето на друштвото од 12 до 14 чaсот. како и на официјалната интернет страница www.evropa.com.mk

Документи
Пријава за учество во Собрание
Вклучување на нови точки во дневниот ред
Полномошно за гласање по сопствена определба
Известување за дадено полномошно
Вкупен број на акции во АД ЕВРОПА Скопје

Резултати од гласање на Собрание на акционери 6 мај 2019

  Одбор на директори на

     АД ЕВРОПА Скопје