Политика за квалитет и безбедност на храната

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

А.Д.  ЕВРОПА Фабрика за производство, дистрибуција и трговија на кондиторски производи

 

Основни принципи на Политика за квалитет се:

 • Најголем приоритет во работењето е квалитетот на дадените производи и услуги
 • Ориентираност кон купувачите и исполнување на нивните барања
 • Флексибилност во работењето од секој аспект
 • Конкурентни цени
 • Клима за соработка со сите вработени, доверба и припадност кон компанијата
 • Креирање на добри односи со добавувачите за квалитетно добавување на суровини и амбалажа
 • Целосно следење на законските одредби во земјава, Европа и земјите увозници на нашите производи
 • Континуиран развој на работата со целосна одговорност кон опшеството
 • Водење грижа за заштита на животната средина
 • Управување и посветеност на одговорните лица на сите нивоа

Основни принципи за Политика за безбедност на храна:

 • Производство на безбедни кондиторски производи
 • Поставување заеднички вредности, верувања и норми кои влијаат на начинот на размислување и однесување кон безбедноста на храната на ниво на цела организација
 • Постојано унапредување на добрата хигиенска пракса
 • Постојано зголемување на задоволството на потрошувачите
 • Развиена свест за безбедност на производ кај секој вработен
 • Постојана едукација на вработените
 • Партнерски однос со добавувачите и потрошувачите
 • Целосно следење, контрола и управување со процесите
 • Вложување во знаење, нова технологија и развој
 • Следење на светските трендови во производство на кондиторски производи
 • Високо ниво на свесност кај вработените за култура на безбедност на храна
   

 

                                                                                                                                   Скопје, 18.01.2024         

Марика Караџова 

Генерален  Директор 

А.Д.ЕВРОПА