Политика за квалитет и безбедност на храната

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА

Цврста определба на „ЕВРОПА“ АД е доследно да ја спроведува политиката за квалитет и безбедност на храната.

Основни принципи на политиката за квалитет:

 • Најголем приоритет во работењето е квалитетот на дадените производи и услуги;
 • Ориентираност кон купувачите заради исполнување на нивните барањa;
 • Флексибилност во работењето;
 • Конкурентни цени;
 • Клима за соработка со сите вработени, за доверба и припадност кон компанијата;
 • Креирање добри односи со добавувачите за квалитетно добавување на суровините;
 • Континуиран развој на производството со целосна одговорност кон општеството;
 • Водење грижа за заштита на животната средина;
 • Одговорност на раководството на сите нивоа.

Основни принципи на политиката за безбедност на храната:

 • Производство на безбедни кондиторски производи;
 • Постојано унапредување на добрата хигиенска практика;
 • Постојано зголемување на задоволството на потрошувачите;
 • Развиена свест кај секој вработен за безбедност на производите;
 • Постојана едукација на вработените;
 • Партнерски однос со добавувачите и потрошувачите;
 • Целосно следење, контрола и управување со процесите;
 • Вложување во знаење, нова технологија и развој;
 • Следење на светските трендови во производство на кондиторски производи.

Скопје, 20.9.2017 година
Марика Караџова
Генерален директор
АД „ЕВРОПА“