Почетна / Квалитет

КВАЛИТЕТ

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА


Цврста определба на ЕВРОПА А.Д. е доследно да ја спроведува Политиката за квалитет и безбедност на храна

Основни принципи за Политика за квалитет се:

 • Најголем приоритет во работењето е квалитетот на дадените производи и услуги
 • Ориентираноста кон купувачите поради исполнување на нивните барање
 • Флексибилност во работењето
 • Конкурентни цени
 • Клима за соработка со сите вработени, довербата и припадноста кон компанијата
 • Креирање на добри односи со добавувачите за квалитетно добавување на суровини
 • Континуиран развој на работата со целосна одговорност кон опшеството
 • Водење грижа за заштита на животната средина
 • Одговорност на раководството на сите нивоа

 

Основни принципи за Политика за безбедност на храна:

 • Производство на безбедни кондиторски производи
 • Постојано унапредување на добрата хигиенска пракса
 • Постојано зголемување на задоволството на потрошувачите
 • Развиена свест за безбедност на производ кај секој вработен
 • Постојана едукација на вработените
 • Партнерски однос со добавувачите и потрошувачите
 • Целосно следење, контрола и управување со процесите
 • Вложување во знаење, нова технологија и развој
 • Следење на светските трендови во производство на кондиторски производи